דרישות הבנקים לקיומם של דוחות כספיים מבוקרים לצורך אישור אשראי לתאגיד

כל בעל עסק נתקל זה מכבר בדרישות הבנקים לדוחות מבוקרים לצורך מתן או חידוש אשראי.

מקורה של דרישה זו איננה ב"קפריזה" בנקאית הניתנת למו"מ, אלא בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 311 של בנק ישראל לבנקים.

הוראה זו מפרטת כי בעת מתן או חידוש אשראי לתאגיד, על הבנק לקבל דוח כספי מבוקר עדכני של הלווה לכל המאוחר תוך שישה חודשים מסיום השנה הקלנדרית.

ההוראה מפרטת נסיבות בהם הבנק רשאי לאשר אשראי לתאגיד גם ללא דוח כספי לתקופה מסוימת נוספת, ביניהן חבות שנמוכה ממיליון ₪, אישור רואה חשבון ועוד, אולם נסיבות אלו מאפשרות הערכה של שלושה חודשים בלבד.

יחד עם זאת, מקורות אשראי מסוימים כגון הקרן בערבות מדינה מגבילים את היכולת לקבל אשראי ללא מבוקר כבר החל מ 31/7/23 לכל עסק ללא יכולת הארכה.

המשמעות המעשית הינה שרוב בעלי העסקים כבר כעת מתחילים להיתקל בקשיים לגיוס אשראי בהעדר מאזן מבוקר ובעיה זו תחריף ככל שיחלוף הזמן.

אנו מזמינים כל בעל עסק וכל רואה חשבון של עסק שיש אצלם פיגורים בהנהלת החשבונות ומועד העברת החומר לביקורת לא נראה באופק לפנות אלינו.